18 بهمن

StartUp Time 2

در قسمت قبل خواندیم که به جای اینکه بنشینیم و گذران عمر را ببینیم و زمین و زمان را مقصر بدانیم بهتر است فکری کنیم برای حل مشکلات و کمی …

16 بهمن

StartUp Time

علی خلیلی، یادینت در دنیای امروز به خوبی می دانیم یکی از اصلی ترین و مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های امروز دانشجویان مسئله ی ورود به بازار کار …