10 بهمن

رله – Relay

رله به عنوان یک کلید و یا یک سوییچ تعریف میگردد. با استفاده از کلیدها به صورت دستی میتوان یک مدار را روشن یا آنکه خاموش نمود. رله ها مشابه کلیدها مدار را …