14 بهمن

ایجاد پروژه جدید در نرم افزار CST

برای ایجاد پروژه در CST به دو روش میتوان این کار را انجام داد: برای ایجاد یک پروژه بدون تنظیمات اولیه، ماژول مورد نظر را از بخش پایینی صفحه شروع، انتخاب کرده …