09 بهمن

مدل‌های انرژی برای مدلسازی

در اکثر مدل‌های انرژی برای مدلسازی از برنامه ریزی خطی و شبیه سازی با کمک معادلات اقتصاد‌سنجی استفاده شده است و در بقیه مدلها از آنالیز داده ستانده، برنامه ریزی پویا و …